OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
POMPY POLSKA Marcin Ryszka (ZWANY DALEJ POMPY-POLSKA) UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI NA SPRAWNE DZIAŁANIE WPROWADZANYCH PRZEZ SIEBIE DO OBROTU TOWARÓW NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:  
 • Okres gwarancji na zakupione towary wynosi 12 miesiące od daty zakupu chyba, że ustalenia z Pompy-Polska stanowią inaczej. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez autoryzowany serwis Pompy-Polska. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.
 • Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego karty gwarancyjnej, kompletnie wypełnionej przez Sprzedawcę (bezpośredniego lub pośredniego dystrybutora produktów Pompy-Polska) lub faktury zakupu.
 • Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty POMPY-POLSKA eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W okresie gwarancyjnym POMPY-POLSKA usunie usterki, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.
 • Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Autoryzowanemu Serwisowi Pompy-Polska, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego. Sprzedający ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Grundfos, na skutek zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Pompy-Polska wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.
 • Usterki uznane przez Pompy-Polska za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego wyrobu na wolny od wad, w terminie do 21 dni od daty zgodnego z pkt 6 niniejszej gwarancji poinformowania Kupują cego przez Pompy-Polska o uznaniu i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady ewentualnie typ produktu.
 • Pompy-Polska lub jego Autoryzowany Serwis realizują świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.
 • Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że wyrób został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Pompy-Polska, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektro mechanicznych.
 • Gwarancja na towar wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu Pompy-Polska lub jego Autoryzowany Serwis. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.
 • Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Wszelkie porozumienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.